Plan edukacji religijnej

PLAN DYDAKTYCZNY EDUKACJI RELIGIJNEJ

z katechezy w zakresie dzieci trzy- i czteroletnich

do programu nr AZ-0-01/10 i podręcznika nr AZ-01-01/10-RA-2/12 „Pan Bóg kocha dzieci”

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

LP.

TEMAT

TREŚCI

CELE KATECHETYCZNE

PROCEDURA OSIĄGNIĘCIA CELÓW

EFEKTY

DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

I. CIESZĘ SIĘ OTACZAJĄCYM ŚWIATEM I DZIĘKUJĘ BOGU ZA JEGO DARY

1

Spotykamy się z Panem Jezusem

Pan Jezus chce się z nami spotykać. Ukazanie prawdy, że Pan Jezus chce się z nami spotykać.

Kształtowanie postawy wdzięczności za to, że możemy spotykać się z Panem Jezusem.

Zabawa „Bądź wśród nas”, ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, śpiew (z gestami), techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Jezus pragnie się z nami spotykać,

wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus spotyka się z nami,

wskazuje na potrzebę bycia z Panem Jezusem i słuchania Go.

Obserwacja podczas zabawy.

Zakres poznanych gestów i słów piosenki.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

2

Pan Bóg daje nam cały świat

Pan Bóg dał nam cały świat.

Ukazanie prawdy, że cały świat dał nam Pan Bóg.

Kształtowanie postawy miłości i wdzięczności wobec Pana Boga.

Śpiew (z gestami), analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, rozmowa kierowana, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Bóg dał nam cały świat,

wyjaśnia, jak można podziękować Panu Bogu za to, że stworzył świat,

wskazuje na potrzebę dziękowania Panu Bogu za wszystko, co dał ludziom.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

Udział w śpiewie.

3

Pan Bóg stworzył dzień i noc

Pan Bóg dał nam dzień i noc.

Przekazanie prawdy, że Pan Bóg stworzył dzień i noc.

Kształtowanie postawy wdzięczności wobec Pana Boga.

Analiza tekstu biblijnego, techniki plastyczne, rozmowa kierowana, śpiew (z gestami), techniki multimedialne.

podaje, że Pan Bóg stworzył dzień i noc,

wyjaśnia, po co Pan Bóg dał nam dzień i noc,

dziękuje Panu Bogu za dzień i noc.

Zaangażowanie podczas omawiania prezentowanych ilustracji.

Zakres poznanych gestów i słów piosenki.

4

Pan Bóg dał kwiaty i drzewa

Kwiaty i drzewa darem Pana Boga.

Przekazanie prawdy, że kwiaty i drzewa dał nam Pan Bóg.

Kształtowanie postawy wdzięczności Panu Bogu za kwiaty i drzewa.

Śpiew (z gestami), techniki multimedialne, ekspozycja, rozmowa kierowana, pokaz, analiza tekstu biblijnego, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Bóg stworzył kwiaty i drzewa,

objaśnia, jak należy pielęgnować kwiaty i drzewa,

dziękuje Panu Bogu za kwiaty i drzewa.

Obserwacja zaangażowania

w rozmowę kierowaną i śpiew.

5

Pan Bóg stworzył wszystkie zwierzęta

Pan Bóg stworzył zwierzęta. Ukazanie prawdy, że zwierzęta są stworzone przez Pana Boga.

Kształtowanie postawy wdzięczności Panu Bogu za zwierzęta.

Pogadanka, zabawa: „Zgadnij, co to za zwierzę”, ekspozycja, rozmowa kierowana, śpiew, techniki multimedialne, techniki plastyczne – puzzle.

podaje, że Pan Bóg stworzył wszystkie zwierzęta,

objaśnia, jak troszczyć się o zwierzęta,

stwierdza, że należy opiekować się zwierzętami,

dziękuje Panu Bogu za zwierzęta.

Obserwacja uczniów w czasie

pracy.

Opiniowanie wypowiedzi.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

Udział w śpiewie.

6

Pan Bóg stworzył człowieka

Człowiek najwspanialszym ze wszystkich stworzeń Pana Boga. Ukazanie prawdy, że Pan Bóg stworzył człowieka.

Kształtowanie postawy dziękczynienia Panu Bogu za dar życia.

Śpiew (z gestami), ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, memoryzacja tekstu biblijnego, recytacja, pogadanka, techniki plastyczne.

nazywa Pana Boga Stwórcą człowieka,

podaje, że człowiek różni się od roślin i zwierząt,

dziękuje Panu Bogu za życie,

określa, jak należy postępować w swoim życiu, aby podobać się Panu Bogu.

Opiniowanie wypowiedzi

uczniów.

Postawa podczas modlitwy.

Recytacja i zrozumienie

treści wiersza.

7

Ja i moja rodzina

Postawa miłości i szacunku w rodzinie.

Ukazanie prawdy, że w rodzinie najważniejsza jest miłość.

Kształtowanie postawy szacunku wobec rodziny.

Śpiew (z gestami), opowiadanie, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, pogadanka, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Bóg wzywa do miłości i szacunku w rodzinie,

wyjaśnia, jak należy okazywać miłość w rodzinie,

dziękuje Panu Bogu za rodzinę.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

Udział w śpiewie.

Zaangażowanie podczas omawiania prezentowanych ilustracji.

8

Mam koleżanki i kolegów

Każdy człowiek jest naszym bliźnim. Ukazanie prawdy, że każdy człowiek jest naszym bliźnim.

Kształtowanie postawy miłości wobec bliźnich.

Zabawa: „Witam was”, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, śpiew, rozmowa kierowana, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Bóg dał nam koleżanki i kolegów,

wymienia przykłady okazywania miłości bliźnim,

wyjaśnia, kto to jest bliźni,

dziękuje Panu Bogu za koleżanki i kolegów.

Obserwacja podczas zabawy.

Udział w śpiewie.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

Udział w śpiewie.

9

Anioł Stróż moim opiekunem

Anioł Stróż wysłanym przez Boga opiekunem człowieka.

Ukazanie prawdy, że Pan Bóg opiekuje się nami przez Anioła Stróża.

Kształtowanie postawy zaufania do Boga.

Śpiew, ekspozycja, recytacja, analiza tekstu biblijnego, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

nazywa Anioła Stróża opiekunem,

wyjaśnia, po co Pan Bóg posyła aniołów do ludzi,

planuje modlić się do Anioła Stróża.

Opanowanie i zrozumienie

treści modlitwy do Anioła

Stróża.

10

Wszystkie stworzenia wychwalają Pana Boga

Wszystkie stworzenia chwalą Pana Boga.

Ukazanie prawdy, że wszystkie stworzenia powinny wychwalać Pana Boga.

Kształtowanie postawy wdzięczności wobec Pana Boga.

Śpiew (z gestami), ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że wszystkie stworzenia chwalą Pana Boga,

objaśnia, jak można wychwalać Pana Boga,

wychwala Pana Boga za wszystkie otrzymane od Niego dary.

Obserwacja uczniów w

toku pracy oraz podczas

śpiewu.

11

W modlitwie uwielbiam Pana Boga

Modlitwa rozmową z Panem Bogiem.

Ukazanie prawdy, że w modlitwie uwielbiamy Pana Boga.

Wychowanie do codziennej modlitwy.

Śpiew, rozmowa kierowana, recytacja (z gestami), ekspozycja, techniki plastyczne.

podaje, że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem,

objaśnia, jak można uwielbiać Pan Boga,

planuje modlić się.

Aktywność podczas zajęć.

Recytacja i zrozumienie

treści wiersza.

Zakres poznanych gestów

i słów wiersza.

II. DOBRY BÓG KOCHA MNIE I MOJĄ RODZINĘ

12

Znakiem krzyża uwielbiam Pana Boga

Szacunek dla znaku krzyża. Ukazanie prawdy, że znakiem krzyża uwielbiamy Pana Boga.

Kształtowanie postawy szacunku dla krzyża.

Recytacja (z gestami), ekspozycja, pokaz, memoryzacja tekstu biblijnego, analiza tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, śpiew (z gestami), techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że znakiem krzyża uwielbiamy Pana Boga,

wyjaśnia, jak należy czynić znak krzyża,

wykonuje starannie znak krzyża.

Sposób czynienia znaku

krzyża świętego.

Postawa podczas śpiewu i modlitwy.

Zakres poznanych gestów

i słów piosenki.

13

Pan Bóg mówi do nas w Piśmie Świętym

Pismo Święte – księga, w której są zapisane słowa Pana Boga.

Szacunek wobec księgi Pisma Świętego.

Ukazanie prawdy, że Pan Bóg mówi do nas w Piśmie Świętym.

Wychowanie do słuchania słowa Bożego.

Kształtowanie postawy szacunku wobec księgi Pisma Świętego.

Śpiew (z gestami), pogadanka, pokaz, analiza tekstu biblijnego, memoryzacja tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że w Piśmie Świętym są zapisane słowa Pana Boga,

wyjaśnia, dlaczego należy słuchać Pisma Świętego,

określa, dlaczego należy szanować księgę Pisma Świętego.

Ocena postawy podczas

czytania tekstu biblijnego,

omawiania go i zrozumienia,

czym jest Pismo Święte.

Opanowanie piosenki.

14

Pan Bóg mnie zna i kocha

Pan Bóg nas zna i kocha wszystkie swoje stworzenia. Ukazanie prawdy, że Pan Bóg zna i kocha wszystkie swoje stworzenia.

Kształtowanie postawy wdzięczności za miłość Pana Boga do człowieka.

Śpiew (z gestami), ekspozycja, rozmowa kierowana, memoryzacja tekstu biblijnego, analiza tekstu biblijnego, zabawa „Narysuj”, techniki plastyczne, techniki multimedialne.

podaje, że Pan Bóg nas zna i kocha

wyjaśnia, po czym poznajemy, że Pan Bóg nas kocha,

określa, w jaki sposób może okazać wdzięczność Panu Bogu za miłość.

Obserwacja podczas zabawy.

Zakres poznanych gestów i słów piosenki.

15

Pan Bóg jest moim dobrym Ojcem

Pan Bóg najlepszym Ojcem wszystkich ludzi. Ukazanie prawdy, że Pan Bóg jest najlepszym Ojcem wszystkich ludzi.

Kształtowanie postawy miłości wobec Pana Boga.

Śpiew (z gestami), memoryzacja tekstu biblijnego, analiza tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, ekspozycja, techniki plastyczne.

nazywa Pana Boga dobrym Ojcem,

wyjaśnia, po czym poznajemy, że Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem,

wybiera sposoby okazywania miłości Panu Bogu.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

16

Pan Bóg mnie kocha przez rodziców

Pan Bóg okazuje nam swoją miłość przez rodziców. Ukazanie prawdy, że Pan Bóg kocha nas przez rodziców.

Kształtowanie postawy wdzięczności Panu Bogu za rodziców.

Śpiew (z gestami), opowiadanie, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, rozmowa kierowana, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Bóg kocha dzieci przez rodziców,

wyjaśnia, jak Pan Bóg okazuje nam swoją miłość,

wybiera sposoby dziękowania Panu Bogu za Jego miłość i rodziców.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

Udział w śpiewie.

17

Dziękujemy Panu Bogu za chrzest

Postawa wdzięczności Panu Bogu za chrzest. Ukazanie prawdy, że od chrztu świętego jesteśmy dziećmi Bożymi.

Kształtowanie postawy wdzięczności za chrzest.

Śpiew (z gestami), ekspozycja, pogadanka, pokaz, analiza tekstu biblijnego, inscenizacja, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że od chrztu świętego jesteśmy dziećmi Bożymi.

wyjaśnia, kim jest chrześcijanin,

opowiada o chrzcie dziecka,

dziękuje Panu Bogu za chrzest.

Zaangażowanie podczas inscenizacji.

Udział w śpiewie.

18

Pan Bóg daje nam światło, wodę i chrzest

Światło, woda i chrzest darem Pana Boga. Ukazanie prawdy, że Pan Bóg daje nam światło, wodę i chrzest.

Kształtowanie postawy wdzięczności Panu Bogu za światło, wodę i chrzest.

Śpiew (z gestami), pogadanka, zabawa: „Tor przeszkód”, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, rozmowa kierowana, techniki plastyczne.

Pan Bóg daje nam światło, wodę i chrzest,

objaśnia, do czego potrzebne są światło i woda,

dziękuje Panu Bogu za światło, wodę i chrzest.

Obserwacja podczas zabawy.

Zakres poznanych gestów i słów piosenki.

19

Święci bardzo kochali Pana Boga

Święci kochają Pana Boga.

Wezwanie do świętości.

Ukazanie prawdy, że Pan Bóg każdego z nas wzywa do świętości.

Kształtowanie postawy naśladowania świętych w codziennym życiu.

Śpiew (z gestami), analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, rozmowa kierowana, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że święci kochają Pana Boga,

wyjaśnia, jakich ludzi nazywamy świętymi,

określa, co należy robić, żeby być świętym.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

Udział w śpiewie.

20

Pomagamy bliźnim

Pomoc innym ludziom w codziennym życiu.

Ukazanie prawdy, że Pan Bóg chce, abyśmy kochali się wzajemnie i pomagali bliźnim.

Wychowanie do okazywania pomocy innym ludziom w codziennym życiu.

Śpiew (z gestami), pogadanka, ekspozycja, rozmowa kierowana, recytacja, techniki plastyczne.

podaje, że należy pomagać bliźnim,

wyjaśnia, dlaczego mamy pomagać innym ludziom,

określa, jak może pomagać innym ludziom.

Aktywność podczas zajęć.

Recytacja i zrozumienie

treści wiersza.

21

Pan Jezus kocha dzieci

Pan Jezus kocha dzieci i chce się z nimi spotykać.

Ukazanie prawdy, że Pan Jezus kocha dzieci.

Kształtowanie postawy wdzięczności za miłość Pana Jezusa.

Śpiew (z gestami), ekspozycja, rozmowa kiero­wana, analiza tekstu biblijnego, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Jezus kocha dzieci,

wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus chce spotykać się z dziećmi,

określa, gdzie może spotkać z Panem Jezusem,

dziękuje Panu Jezusowi za Jego miłość do dzieci.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

22

Chcę kochać Pana Jezusa

Postawa miłości wobec Pana Jezusa. Ukazanie prawdy, że powinniśmy okazywać miłość Panu Jezusowi.

Kształtowanie postawy miłości wobec Pana Jezusa.

Śpiew z gestami, opowiadanie, rozmowa kierowana, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, techniki plastyczne, techniki multimedialne.

podaje, że powinniśmy okazywać miłość Panu Jezusowi.

objaśnia, w jaki sposób okazujemy miłość Panu Jezusowi,

wyraża swoją miłość do Pana Jezusa.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

Udział w śpiewie.

III. JEZUS JEST WŚRÓD NAS

23

Pan Bóg wybrał Maryję na mamę Jezusa

Maryja Matką Pana Jezusa. Zapoznanie z prawdą, że Pan Bóg wybrał Maryję na Mamę Jezusa.

Zachęcenie do naśladowania Maryi w posłuszeństwie wobec Pana Boga.

Śpiew (z gestami), rozmowa kierowana, techniki multimedialne, projekcja filmu, opowiadanie, recytacja, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja.

nazywa Maryję Matką Pana Jezusa,

wyjaśnia, w jaki sposób Maryja dowiedziała się, że zostanie Matką Jezusa,

określa, jak może naśladować Maryję w posłuszeństwie wobec Pana Boga.

Aktywność podczas zajęć.

Zrozumienie treści wiersza.

24

Na świat przyjdzie Boże Dziecię

Adwent – czas oczekiwania na Pana Jezusa. Ukazanie Adwentu jako czasu oczekiwania na Pana Jezusa.

Kształtowanie postawy oczekiwania na Pana Jezusa.

Śpiew (z gestami), rozmowa kierowana, memoryzacja tekstu biblijnego, analiza tekstu biblijnego, pokaz, techniki plastyczne, ekspozycja.

podaje, że w Adwencie czekamy na Pana Jezusa,

wyjaśnia, jak przygotowujemy się na przyjście Pana Jezusa,

planuje dobrze przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

25

Pan Jezus uczy nas dobroci wobec innych

Pan Jezus wzorem dobroci wobec innych. Ukazanie prawdy, że Pan Jezus uczy nas dobroci wobec innych.

Zachęcenie do okazywania dobroci wobec innych.

Śpiew (z gestami), ekspozycja, pogadanka, analiza tekstu biblijnego, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Jezus uczy nas dobroci wobec innych,

objaśnia, w jaki sposób możemy okazywać dobroć wobec innych,

planuje naśladować Pana Jezusa w dobroci wobec innych.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Udział w śpiewie.

26

Święty Mikołaj obdarowuje ludzi prezentami

Święty Mikołaj wzorem pomocy i czynienia dobra. Zapoznanie z postacią świętego Mikołaja.

Zachęcenie do naśladowania postawy świętego Mikołaja.

Śpiew, ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, pogadanka, rozmowa kierowana, zabawa „Zgadnij”, pantomima, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że święty Mikołaj pomagał biednym,

objaśnia, jak możemy naśladować świętego Mikołaja,

określa, że święty Mikołaj czynił dobro, obdarowując ludzi prezentami,

planuje naśladować świętego Mikołaja w czynieniu dobra.

Obserwacja podczas zabawy.

Aktywność podczas zajęć.

Zrozumienie treści zagadki.

27

Przygotowujemy nasze serca dla Pana Jezusa

Dobre serce – najlepszy dar dla Pana Jezusa. Ukazanie prawdy, że dobrymi uczynkami przygotowujemy się na przyjście Pana Jezusa.

Wychowanie do dobrego przygotowania na przyjście Pana Jezusa.

Śpiew, rozmowa kierowana analiza tekstu biblijnego, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że dobrymi uczynkami przygotowujemy się na przyjście Pana Jezusa

wymienia przykłady dobrych uczynków,

wyjaśnia, jak przygotować serca dla Pana Jezusa,

wnioskuje, że dobre serce to najlepszy dar dla Pana Jezusa.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

28

Z radością stroimy świąteczną choinkę

Choinka znakiem radości z narodzin Pana Jezusa. Przekazanie prawdy o religijnym przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia.

Kształtowanie postawy wdzięczności za dary Pana Boga.

Śpiew, techniki multimedialne, opowiadanie, ekspozycja, rozmowa kierowana, recytacja, techniki plastyczne.

wymienia religijne zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia,

wyjaśnia, dlaczego choinka jest znakiem radości z narodzin Pana Jezusa,

okazuje wdzięczność Panu Bogu za Jego dary.

Aktywność podczas zajęć.

Recytacja i zrozumienie treści wiersza.

29

Pan Jezus przychodzi na świat

Pan Jezus narodził się w Betlejem. Zapoznanie z wydarzeniem narodzenia Pana Jezusa.

Kształtowanie postawy wdzięczności za przyjście Pana Jezusa na ziemię.

Śpiew, rozmowa kierowana, opowiadanie, techniki multimedialne, projekcja filmu, ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, przygotowanie szopki, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Jezus narodził się w Betlejem,

streszcza opowiadanie o narodzeniu Pana Jezusa,

dziękuje Panu Jezusowi za to, że przyszedł na świat.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

Udział w śpiewie.

30

Razem z pasterzami śpiewamy Panu Jezusowi

Śpiewając kolędy dla Pana Jezusa, wyrażamy radość z Jego narodzenia. Ukazanie, że śpiewając kolędy dla Pana Jezusa, wyrażamy radość z Jego narodzenia.

Zachęcenie do wspólnego śpiewania kolęd dla Pana Jezusa.

Kształtowanie postawy radosnego powitania Pana Jezusa.

Śpiew, techniki multimedialne, analiza tekstu, opowiadanie, rozmowa kierowana, ekspozycja, techniki plastyczne.

podaje, kiedy śpiewamy kolędy,

objaśnia, o czym mówią kolędy,

wyjaśnia, jak można okazać radość z narodzin Pana Jezusa,

wskazuje, że pasterze byli pierwszymi ludźmi, którzy witali Pana Jezusa,

określa, w jakim celu pasterze przybyli do Betlejem,

proponuje, w jaki sposób możemy przywitać Pana Jezusa.

Ocena wypowiedzi dzieci.

Opanowanie i zrozumienie treści kolęd śpiewanych na zajęciach.

Postawa podczas śpiewu kolęd.

31

Pan Bóg daje nam nowy rok

Rok jest darem Pana Boga. Ukazanie prawdy, że rok jest darem Bożym.

Kształtowanie postawy wdzięczności i radości za wszystko, co otrzymujemy od Pana Boga.

Śpiew, techniki multimedialne, pokaz, pogadanka, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Bóg daje nam nowy rok,

objaśnia, za co możemy podziękować Panu Bogu,

dziękuje Panu Bogu za wszelkie dary,

proponuje życzenia noworoczne.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Zaangażowanie podczas pogadanki.

Udział w śpiewie.

32

Trzej Królowie składają dary Panu Jezusowi

Pokłon Trzech Króli. Zapoznanie z biblijnym opisem pokłonu Trzech Króli.

Kształtowanie postawy uwielbiania Pana Jezusa.

Śpiew, techniki multimedialne, opowiadanie, analiza tekstu, ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, techniki plastyczne.

podaje, że Trzej Królowie ofiarowali dary Panu Jezusowi,

objaśnia, co można ofiarować Panu Jezusowi,

opowiada o pokłonie Trzech Króli.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Udział w śpiewie.

33

Pan Jezus pomaga Matce Bożej

Pan Jezus wzorem miłości i posłuszeństwa mamie. Ukazanie miłości i posłuszeństwa Pana Jezusa do swojej Matki.

Zachęcenie do naśladowania Pana Jezusa.

Śpiew (z gestami), techniki multimedialne, ekspozycja, opowiadanie, analiza tekstu, rozmowa kierowana, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Jezus pomagał swojej Mamie,

objaśnia, jak można pomagać swojej mamie,

opowiada, jak Pan Jezus pomagał Matce Bożej,

planuje naśladować Pana Jezusa.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

34

Święty Józef opiekunem Pana Jezusa

Pan Jezus wzorem miłości i posłuszeństwa tacie.

Święty Józef opiekunem Pana Jezusa.

Ukazanie świętego Józefa jako opiekuna Pana Jezusa.

Kształtowanie postawy miłości wobec ojca.

Śpiew (z gestami), techniki multimedialne, pogadanka, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, opowiadanie, rozmowa kierowana, recytacja, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Jezus miał opiekuna, którym był święty Józef,

objaśnia, czym zajmował się święty Józef,

wybiera sposoby okazania miłości swojemu tacie.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Zrozumienie treści wiersza.

35

Święta Rodzina żyła w Nazarecie

Święta Rodzina wzorem dla rodzin. Ukazanie Świętej Rodziny jako wzoru do naśladowania dla naszych rodzin.

Wychowanie do miłości w rodzinie.

Śpiew, ekspozycja, techniki plastyczne, analiza tekstu biblijnego, rozmowa kierowana.

wylicza osoby należące do Świętej Rodziny,

objaśnia, jak żyła Święta Rodzina,

określa, jak można okazywać miłość w rodzinie,

wybiera sposoby naśladowania Świętej Rodziny.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

Udział w śpiewie.

36

Pan Jezus pomaga ludziom

Pan Jezus wzorem pomocy innym. Ukazanie prawdy, że Pan Jezus pomaga ludziom.

Zachęcenie do pomagania innym ludziom.

Pogadanka, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, techniki plastyczne, śpiew, techniki multimedialne.

podaje, że Pan Jezus pomaga ludziom,

wyjaśnia, w jaki sposób możemy pomagać innym,

wybiera sposoby niesienia pomocy bliźnim.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Zaangażowanie podczas pogadanki.

Udział w śpiewie.

IV. KOCHAM PANA BOGA, BO JESTEM JEGO DZIECKIEM

37

Kochamy rodziców tak, jak Pan Jezus

Pan Jezus wzorem w okazywaniu miłości rodzicom. Przedstawienie prawdy, że powinniśmy kochać rodziców tak, jak Pan Jezus.

Zachęcenie do naśladowania Pana Jezusa w miłości do rodziców.

Śpiew, ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, techniki plastyczne.

podaje, że mamy kochać rodziców tak, jak Pan Jezus,

objaśnia, w jaki sposób można naśladować Pana Jezusa,

wybiera sposoby okazywania miłości rodzicom.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

38

Kochamy babcię i dziadka

Postawa miłości i wdzięczności wobec babci i dziadka. Ukazanie prawdy, że Pan Jezus pragnie, abyśmy kochali babcię i dziadka.

Kształtowanie postawy miłości i wdzięczności wobec babci i dziadka.

Śpiew z gestami, rozmowa kierowana, analiza tekstu biblijnego, zagadki, techniki plastyczne.

podaje, że powinniśmy okazywać miłość i wdzięczność babci i dziadkowi,

wyjaśnia, jak można okazać miłość babci i dziadkowi,

proponuje życzenia z okazji dnia babci i dziadka,

wykonuje laurkę dla babci i dziadka z okazji ich święta.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

Udział w śpiewie.

39

Naszą radością cieszymy Pana Jezusa

Pan Jezus cieszy się naszą radością. Ukazanie prawdy, że radością cieszymy Pana Jezusa.

Wzbudzenie radości dziecka Bożego.

Śpiew, ekspozycja, pantomima, rozmowa kierowana, analiza tekstu biblijnego, zabawa „Taniec”, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Jezus cieszy się naszą radością,

objaśnia, dlaczego powinniśmy być radośni,

wybiera sposoby sprawiania radości innym.

Obserwacja podczas zabawy.

Zakres poznanych słów piosenki.

40

Zgodną zabawą wielbimy Pana Jezusa

Żyjąc w zgodzie z innymi, okazujemy miłość Panu Jezusowi. Ukazanie prawdy, że żyjąc w zgodzie z innymi, wielbimy Pana Jezusa.

Zachęcenie do zgodnej i radosnej zabawy z innymi.

Śpiew (z gestami), techniki multimedialne, pogadanka, opowiadanie, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, zabawa „Trzy słowa”, techniki plastyczne.

podaje, że żyjąc w zgodzie z innymi, okazuje miłość Panu Jezusowi,

używa poprawnie słów: proszę, dziękuję, przepraszam,

określa, jaka powinna być zabawa z innymi.

Aktywność podczas zajęć.

Obserwacja podczas zabawy.

41

Naśladujemy Pana Jezusa w modlitwie

Pan Jezus wzorem i nauczycielem modlitwy. Ukazanie Pana Jezusa jako nauczyciela modlitwy.

Wychowanie do codziennej modlitwy.

Pogadanka, ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, memoryzacja tekstu modlitwy, recytacja, śpiew (z gestami), techniki plastyczne.

podaje, że Pan Jezus nauczył nas modlitwy „Ojcze nasz”,

wyjaśnia, czym jest modlitwa,

wskazuje na potrzebę codziennej modlitwy,

przyjmuje właściwą postawę podczas modlitwy.

Aktywność podczas zajęć.

Zrozumienie treści wiersza.

Zakres poznanych gestów

i słów piosenki.

42

Naśladujemy Pana Jezusa w posłuszeństwie

Pan Jezus wzorem posłuszeństwa. Ukazanie prawdy, że Pan Jezus uczy nas posłuszeństwa.

Zachęcenie do naśladowania Pana Jezusa w posłuszeństwie.

Pogadanka, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Jezus był posłuszny rodzicom,

wyjaśnia, co to znaczy być posłusznym rodzicom,

wskazuje, że należy być posłusznym rodzicom,

określa, jak naśladować Pana Jezusa w posłuszeństwie.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Zaangażowanie podczas pogadanki.

43

Kościół domem modlitwy

Kościół miejscem modlitwy i domem Pana Boga. Ukazanie prawdy, że kościół jest miejscem świętym i domem Pana Boga.

Wychowanie do częstego spotykania się z Panem Bogiem w kościele.

Opowiadanie, rozmowa kierowana, ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, śpiew (z gestami), techniki multimedialne, techniki plastyczne.

nazywa kościół domem Bożym,

rozróżnia kościół od innych budynków,

wyjaśnia, jak należy zachować się w kościele,

określa kościół jako miejsce modlitwy.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Zakres poznanych gestów

i słów piosenki.

44

Odwiedzamy Pana Jezusa w kościele

Pan Jezus chce spotykać się z nami w kościele. Ukazanie prawdy, że Pan Jezus chce spotykać się z nami w kościele.

Zachęcenie do spotykania się z Panem Jezusem w kościele, szczególnie podczas Mszy świętej.

Śpiew (z gestami), analiza tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, ekspozycja, zabawa z gestami: Idę ja”, techniki plastyczne.

podaje, że kościół jest domem Pana Jezusa,

wyjaśnia, gdzie można spotkać się z Panem Jezusem,

planuje odwiedzić Pana Jezusa w kościele.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Obserwacja podczas zabawy.

45

W niedzielę odpoczywamy z Panem Jezusem

Niedziela dniem świętym. Przekazanie prawdy, że niedziela jest dniem świętym.

Kształtowanie postawy wdzięczności Panu Bogu za niedzielę.

Wychowanie do uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.

Śpiew, rozmowa kierowana, pokaz, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że niedziela jest dniem świętym,

wyjaśnia, dlaczego Pan Bóg dał człowiekowi niedzielę,

opowiada, w jaki sposób należy spędzić niedzielę.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Udział w śpiewie.

V. SPOTKANIA Z PANEM BOGIEM W ROKU KOŚCIOŁA

46

Idziemy do kościoła na drogę krzyżową

Droga krzyżowa Pana Jezusa. Zapoznanie z wydarzeniami drogi krzyżowej Pana Jezusa.

Kształtowanie postawy wdzięczności Panu Jezusowi za Jego cierpienie.

Pogadanka, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, śpiew. podaje, że Pan Jezus szedł drogą krzyżową,

rozróżnia wybrane stacje drogi krzyżowej,

opowiada o drodze krzyżowej Pana Jezusa,

wybiera sposoby podziękowania Panu Jezusowi za Jego cierpienie i śmierć,

planuje swój udział w nabożeństwie drogi krzyżowej.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

47

Z radością witamy Pana Jezusa

Oddajemy cześć Panu Jezusowi w Niedzielę Palmową. Zapoznanie z wydarzeniem uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Wychowanie do oddawania czci Panu Jezusowi.

Śpiew, zabawa z gestami „Bądź wśród nas”, zabawa „Podróż”, pogadanka, opowiadanie, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, pokaz.

podaje, że Pan Jezus uroczyście wjechał do Jerozolimy,

wyjaśnia, jak można uczcić Pana Jezusa w Niedzielę Palmową,

opowiada, jak ludzie witali Pana Jezusa, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy,

planuje swój udział we Mszy świętej w Niedzielę Palmową.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Obserwacja podczas zabawy.

48

Oddajemy cześć krzyżowi świętemu

Szacunek wobec krzyża świętego. Ukazanie krzyża jako znaku miłości Pana Jezusa do wszystkich ludzi.

Kształtowanie postawy szacunku wobec krzyża świętego.

Śpiew, opowiadanie, rozmowa kierowana, analiza tekstu biblijnego, pokaz, ekspozycja, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że krzyż należy czcić, szanować,

wyjaśnia, o czym przypomina krzyż,

określa, jak okazać szacunek wobec krzyża świętego.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

Udział w śpiewie.

49

Odwiedzamy Boży grób w kościele

Modlitwa przy Bożym grobie w kościele. Zapoznanie z wydarzeniem złożenia Pana Jezusa do grobu.

Wychowanie do modlitwy przy grobie Pana Jezusa w kościele.

Śpiew, rozmowa kierowana, ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, techniki plastyczne.

podaje, gdzie złożono ciało Pana Jezusa po śmierci,

wyjaśnia, dlaczego przygotowuje się grób Pana Jezusa w kościele,

planuje modlitwę przy grobie Pańskim.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

50

Święcimy wielkanocne pokarmy

Znaczenie tradycji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę.

Przekazanie prawdy, że w Wielką Sobotę święcimy pokarmy.

Wychowanie do pielęgnowania tradycji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę.

Śpiew (z gestami), pokaz, zagadki, pogadanka, rozmowa kierowana, analiza tekstu biblijnego, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

wymienia pokarmy, które przynosimy do święcenia,

podaje, kiedy święcimy pokarmy,

wyjaśnia, dlaczego przygotowujemy koszyczek wielkanocny,

planuje pomóc w przygotowaniu koszyczka wielkanocnego i zanieść go do poświęcenia.

Zakres poznanych gestów

i słów piosenki.

51

Jezus żyje! Alleluja!

Wielkanoc najważniejszym świętem w roku.

Postawa radości ze zmartwychwstania Pana Jezusa.

Ukazanie prawdy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

Kształtowanie postawy radości ze zmartwychwstania Pana Jezusa.

Śpiew (z gestami), pogadanka, zabawa „Rzeźba”, opowiadanie, ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, memoryzacja tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał,

wyjaśnia, dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym i najradośniejszym świętem,

opowiada o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,

określa, jak można wyrazić radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Obserwacja podczas zabawy.

52

Śpiewamy dla Pana Jezusa

Śpiewem wychwalamy Pana Jezusa. Ukazanie śpiewu jako formy modlitwy.

Zachęcenie do wychwalania Pana Jezusa śpiewem.

Śpiew (z gestami), pogadanka, ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że śpiewając dla Pana Jezusa, modlimy się,

objaśnia, jak możemy zwracać się do Pana Jezusa,

wskazuje, że śpiewem wychwalamy Pana Jezusa,

planuje śpiewem modlić się do Pana Jezusa.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Zaangażowanie podczas pogadanki.

Udział w śpiewie.

53

Dziękujemy Panu Bogu za wiosnę

Postawa wdzięczności Panu Bogu za stworzony świat i wiosnę. Ukazanie prawdy, że z miłości do nas Pan Bóg stworzył świat i sprawił, że zmieniają się pory roku.

Wychowanie do dziękowania Panu Bogu i wychwalania Go za stworzony świat i wiosnę.

Śpiew (z gestami), ekspozycja, pogadanka, recytacja, analiza tekstu biblijnego, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że z miłości do nas Pan Bóg stworzył świat,

wyjaśnia, w jaki sposób możemy wychwalać Pana Boga za piękny świat,

wskazuje, że Pan Bóg sprawił, że zmieniają się pory roku,

wybiera sposoby dziękowania Panu Bogu za stworzony świat i wiosnę.

Zaangażowanie podczas

omawiania tekstu biblijnego i obrazu.

Postawa podczas śpiewu.

Zrozumienie

treści wiersza.

54

Matka Boża jest naszą Matką

Maryja – Matka Boża naszą Matką. Ukazanie prawdy, że Maryja – Matka Boża jest naszą Matką.

Kształtowanie postawy miłości i wdzięczności wobec Matki Bożej za Jej opiekę.

Śpiew (z gestami), techniki multimedialne, rozmowa kierowana, ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, pokaz, celebracja, techniki plastyczne.

podaje, że Matka Boża jest naszą Matką,

objaśnia, jak można okazać miłość Matce Bożej,

dziękuje Matce Bożej za opiekę.

Postawa podczas modlitwy.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Zaangażowanie podczas rozmowy kierowanej.

Udział w śpiewie.

55

Życzenia dla mojej mamy

Postawa miłości i wdzięczności wobec mamy.

Ukazanie prawdy, że trzeba okazywać miłość Panu Bogu i mamom.

Wychowanie do okazywania wdzięczności i miłości mamie.

Ekspozycja, rozmowa kierowana, analiza tekstu biblijnego, śpiew, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Bóg dał nam mamę,

wyjaśnia, jak okazać mamie wdzięczność,

wykonuje laurkę dla mamy,

dziękuje Panu Bogu za mamę.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

56

Oddajemy cześć Sercu Pana Jezusa

Postawa wdzięczności Panu Jezusowi za Jego miłość.

Ukazanie prawdy, że Pan Jezus kocha wszystkich ludzi.

Kształtowanie postawy miłości do Pana Jezusa.

Śpiew (z gestami), ekspozycja, pogadanka, analiza tekstu biblijnego, celebracja, techniki multimedialne, techniki plastyczne.

podaje, że Pan Jezus kocha wszystkich ludzi,

wyjaśnia, w jaki sposób czcimy Pana Jezusa,

wybiera sposoby okazywania miłości Panu Jezusowi.

Postawa podczas modlitwy.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Udział w śpiewie.

57

W Boże Ciało uczestniczymy w procesji

Procesja Bożego Ciała wyrazem oddania czci i wyrażenia miłości Panu Jezusowi.

Ukazanie prawdy, że Pan Jezus jest obecny pod postacią chleba.

Kształtowanie postawy uwielbienia Pana Jezusa przez udział w procesji Bożego Ciała.

Śpiew, pogadanka, ekspozycja, analiza tekstu biblijnego, techniki plastyczne.

podaje, że w Boże Ciało uczestniczymy w procesji,

wyjaśnia, jak możemy uwielbić Pana Jezusa ukrytego pod postacią chleba,

określa, że Pan Jezus jest obecny pod postacią chleba,

wskazuje, że z miłości do Pana Jezusa należy uczestniczyć w procesji Bożego Ciała.

Ocena wypowiedzi i aktywności

w toku zajęć.

Zaangażowanie podczas pogadanki.

Udział w śpiewie.

58

W wakacje pamiętamy o Panu Bogu

Wakacje czasem odpoczynku oraz spotkania z Bogiem i człowiekiem.

Ukazanie czasu wakacji jako daru Pana Boga.

Kształtowanie postawy wdzięczności Panu Bogu za czas wakacji.

Śpiew (z gestami), gra dydaktyczna – puzzle, praca w grupach, pogadanka, analiza tekstu biblijnego, ekspozycja, techniki plastyczne, techniki multimedialne.

podaje, że czas odpoczynku jest darem Bożym,

wyjaśnia, jak spędzamy wakacje z Panem Bogiem,

planuje przeżyć wakacje z Panem Bogiem.

Zaangażowanie podczas

omawiania fragmentu Pisma

Świętego i obrazu.

Udział w grze dydaktycznej.

Postawa podczas śpiewu.

© Copyright by ks. Stanisław Łabendowicz – Radom 2013

Images Designed by Freepik available under CC BY License / Grafiki na stronie są zaprojektowane przez Freepik dostępne na licencji CC BY
Background image designed by vector4free.com available under CC License / Obraz tła jest zaprojektowany przez vector4free.com dostępne na licencji CC