Statut przedszkola

STATUT NIEPUBLICZNEGO  PRYWATNEGO  PRZEDSZKOLA  „KAROLINKA”

Niniejszy statut opracowany został na podstawie art. 82 ustawy „O Systemie Oświaty” z dnia 7 września 1991r. Niepubliczne przedszkole stosuje obowiązujące postanowienia wynikające z Karty Nauczyciela. Statut został nadany w dniu 30.03.2013r.


 INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 1.

1. Prywatne Niepubliczne Przedszkole „KAROLINKA”, zwane dalej „Przedszkolem”, swoją siedzibę ma w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Lipowej 2.

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Firma Handlowo Usługowa Czesław Pawlas prowadząca działalność gospodarczą  pod nr NIP: 647 100 67 61.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku.

4. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści:

Prywatne Niepubliczne Przedszkole
„KAROLINKA”
ul. Lipowa 2
44-230 Czerwionka – Leszczyny

ORGANY  PRZEDSZKOLA  ICH  ZADANIA  I  KOMPETENCJE

§ 2

1. Organy  Przedszkola:

1.1. Właściciel Przedszkola:  Firma Handlowo Usługowa Czesław Pawlas.

1.2. Dyrektor Przedszkola.

1.3. Rada Pedagogiczna.

1.4. Rada Rodziców.

§ 3

1. Firma Handlowo Usługowa Czesław Pawlas  jest właścicielem i organem prowadzącym Przedszkole.

1.1. Sprawuje nadzór i koordynuje zgodność realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu.

1.2. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola.

1.3. Podejmuje zobowiązania finansowe w imieniu Przedszkola.

1.4. Zatrudnia Dyrektora Przedszkola.

2. Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Przedszkola.

2.1. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w Przedszkolu.

2.2. Realizuje założenia przedłożone przez właściwe Kuratorium Oświaty.

2.3. Dyrektor Przedszkola ma prawo do hospitacji wybranych przez siebie zajęć w Przedszkolu oraz do wydawania opinii o prowadzących i ich metodach  pracy.

2.4. Zatrudnia pracowników dydaktycznych oraz obsługi w imieniu organu prowadzącego .

2.5. Realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez organ prowadzący Przedszkole oraz Radę Pedagogiczną.

2.6. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego przedstawia organowi prowadzącemu plan pracy.

2.7. Zawiera umowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci o świadczenia usług oferowanych przez Przedszkole w imieniu organu prowadzącego.

3. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.1. Rada Pedagogiczna ustala w oparciu o własny regulamin założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok szkolny.

3.2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

3.3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

3.3.1. Ustalanie pod względem merytorycznym roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola (w trakcie roku szkolnego można wnosić do tych planów drobne zmiany i poprawki nie zmieniające koncepcji rocznej).

3.3.2. Podejmowanie decyzji w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

3.3.3.Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3.3.4. Podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola.

3.3.5. Przygotowanie projektu zmian Statutu Przedszkola.

3.3.6. Współpraca z Radą Rodziców.

4. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz Przedszkola.

4.1. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i Przedszkole.

4.2. W Radzie Rodziców zasiadają przedstawiciele  rodziców (prawnych opiekunów) wychowanków Przedszkola, wybierani po najwyżej jednym z każdej grupy wiekowej, w trybie głosowania na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.

4.3. Prawa Rady Rodziców:

4.3.1. Wgląd w roczne plany pracy Przedszkola.

4.3.2. Uczestniczenie w spotkaniach z Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną w celu wymiany informacji oraz w dyskusjach na tematy wychowawcze i dydaktyczne.

4.3.3. Wyrażanie oraz przekazywanie opinii i uwag na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

1.1. Przedszkole realizuje podstawy programowe określone przez właściwe organy.

2. Szczególnymi celami Przedszkola są:

2.1. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.

2.2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

2.3. Kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań, motywowanie, ułatwianie poszerzania wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu.

2.4. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

2.5. Przygotowywanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

3. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtuje postawę tolerancji kulturowej i narodowościowej.

4. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach konsultacji ze specjalistami.

 

ZAKRES  ZADAŃ  WYCHOWAWCZYCH  I OPIEKUŃCZYCH PRZEDSZKOLA

§ 5.

1. Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę nauczycielowi – wychowawcy.

1.1. Nauczyciele-wychowawcy oraz nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci. 1.2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel -wychowawca   prowadzi swoją grupę przez cały okres pobytu dzieci w Przedszkolu.

2. Do każdej grupy przydzielona jest pomoc wychowawcy, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.

3. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie zabezpieczonym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.

4. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w trakcie zajęć organizowanych przez Przedszkole, w czasie jego pobytu na terenie Przedszkola,  oraz poza jego terenem (wyjścia i wycieczki).

4.1. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel – wychowawca oraz pomoc wychowawcy.

4.2. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.

4.3. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice (prawni opiekunowie) dzieci.

4.4. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia, wyjścia, wycieczki.

 

  PRZYJĘCIA  DO  PRZEDSZKOLA,  SKREŚLENIA

§ 6

1. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka.

2. O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

4. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje po zawarciu umowy cywilnoprawnej o świadczenie usługi.

5. Zapisy do Przedszkola odbywają się od 1 kwietnia każdego roku.

5.1. Do Przedszkola przyjmuje się również dzieci w ciągu roku o ile są wolne miejsca.

5.2. W czasie trwania roku szkolnego Dyrektor Przedszkola może przyjąć dzieci na zajęcia adaptacyjne.

6. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Przedszkola, kiedy swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków Przedszkola, nauczycieli lub innych osób tam zatrudnionych.

7. Zaleganie w opłatach wynikających z podpisania umowy spowoduje jej rozwiązanie, czego skutkiem będzie skreślenie z listy wychowanków Przedszkola.

 

ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA

§ 7

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dni ustalonych w corocznym kalendarium  oraz ewentualnej tygodniowej przerwy w okresie wakacji ustalonej z organem prowadzącym Przedszkole.

2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 16.30, od poniedziałku do piątku.

3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

4. Przedszkole może prowadzić zajęcia opiekuńcze i adaptacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

5. Przewiduje się trzy posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.

6. Przedszkole może prowadzić inne formy opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne pracy pozaszkolnej  dla dzieci.

 

§ 8

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 20.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrektora Przedszkola oraz za zgodą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców organ prowadzący może zezwolić na powiększenie grupy.

4. Przedszkole może prowadzić 5 oddziałów.

5. W okresie wakacyjnym, ferii szkolnych oraz przerw świątecznych przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu, dopuszcza się połączenie oddziałów.

 

§ 9

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz Organizacyjny Przedszkola” opracowany przez Dyrektora Przedszkola do 30 czerwca danego roku i zawiera:

1.1. Liczbę pracowników dydaktycznych i obsługi w przeliczeniu na etaty.

1.2. Ilość i czas pracy poszczególnych oddziałów.

1.3. Ogólną liczbę dzieci wraz z podziałem na oddziały.

1.4. Ramowy rozkład dnia opracowany i uszczegóławiany na bieżąco zawiera:

1.4.1. Godziny posiłków: godzina 08:30 – 09:00 śniadanie, godzina 12:00 – 12:30 2 daniowy obiad, godzina 14:00 – 14:30 podwieczorek.

1.4.2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe plany dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

2.1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, rytmicznych, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: z dziećmi 2 – 4 letnimi około 15 minut, z dziećmi 5 – 6 letnimi około 30 minut.

3. W Przedszkolu językiem mówionym jest język polski, jednakże w trakcie zajęć z dziećmi prowadzona będzie komunikacja w języku angielskim i niemieckim.

4. Wszystkie zajęcia prowadzone w Przedszkolu będą dokumentowane wpisami do dzienników zajęć.

 

§ 10

1. Pobyt dziecka w Przedszkolu jest odpłatny i obejmuje:

1.1. Jedorazowe wpisowe ustalane na dany rok szkolny w tym opłatę z tytułu ubezpieczenia NNW dziecka.

1.2. Wpłaty czesnego przez 12miesięcy w roku zgodnie z umową na usługi świadczone przez Przedszkole.

1.3. Opłaty za wyżywienie, wg dziennej stawki żywieniowej corocznie ustalanej przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole.

2. Odpłatności wymagają inne pozaszkolne formy edukacji.

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 11

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku „Arkusz Organizacyjny Przedszkola”.

3. Nauczyciele Przedszkola posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne.

3.1. Planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną.

3.2. Współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających >z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami);

3.3. Prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują te obserwacje;

3.4. Współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte zgodnie Kodeksem Pracy.

5. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz odbywania praktyk zawodowych uczniów i studentów.

 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  DZIECKA – WYCHOWANKA  PRZEDSZKOLA

§ 12

1. Dzieci mają prawa wynikające z konwencji Praw Dziecka.

1.1. Przedszkole stwarza warunki do prawidłowego zorganizowania procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

1.2. Chroni przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej oraz stwarza warunki do poszanowania godności osobistej.

1.3. Traktuje wszystkie dzieci równo, życzliwie i podmiotowo w procesie wychowawczo-dydaktycznym. 2.Dziecko ma prawo do korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

3. Dziecko ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, wykonywać plecenia Dyrektora, nauczycieli i obsługi Przedszkola.

4. W Przedszkolu dziecku nie wolno podawać leków, ani stosować żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

5. Do Przedszkola na zajęcia przyjmuje się dzieci zdrowe.

6. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.

 

FINANSOWANIE  DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSZKOLA

§ 13

1. Wpłaty wynikające z umów zawartych z rodzicami (prawnymi opiekunami).

2. Dotacje z budżetu miasta Czerwionki – Leszczyn, w wysokości wynikającej z właściwych przepisów.

3. Środki otrzymane za granty konkursowe.

4. Środki przekazywane przez organ prowadzący.

5. Kwesty i darowizny.

§ 14

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określa organ prowadzący.

3. Statut wchodzi w życie z dniem 30.03.2013r.

 

Firma  Handlowo Usługowa

Czesław  Pawlas

Images Designed by Freepik available under CC BY License / Grafiki na stronie są zaprojektowane przez Freepik dostępne na licencji CC BY
Background image designed by vector4free.com available under CC License / Obraz tła jest zaprojektowany przez vector4free.com dostępne na licencji CC

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress